Điều khoản sử dụng

Tất cả các thông tin chứa trong trang web này chỉ có tính chất dùng để tham khảo. Không được sao chép, sửa đổi, phát tán hoặc sử dụng nội dung (bao gồm thương hiệu, hình ảnh, nhãn hiệu và logo) trên trang web này cho các mục đích thương mại mà không được phép bằng văn bản của Huy Việt Nam. Bạn chỉ có thể tải về các tài liệu trên trang web này cho mục đích phi thương mại hoặc sử dụng cá nhân, tuy nhiên, chỉ được sao chép toàn bộ, không tự ý chỉnh sửa và phải trích dẫn nguồn từ trang web www.huyvietnam.com. Huy Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng trái phép các nội dung được đăng tải trên trang web này.